top of page

Algemene voorwaarden

Laatst geüpdated op 22 november 2022

 

De website www.bewuseten-leven.be

is een initiatief van Kristel Van Espen

Maatschappelijke zetel: Langestraat 34 bus 0101, 8000 Brugge

KBO 0737381330

e-mail kristel@bewusteten-leven.be

telefoon +32 (0)495 40 99 91

 

Algemene gebruiksvoorwaarden

 

Toepassingsgebied

 

De Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek of gebruik van het Platform door een gebruiker (hierna de ‘Gebruiker’ genoemd) en voor producten en diensten aangeboden door Kristel Van Espen in het kader van rollerdance.be.

 

Door het platform te bezoeken of te gebruiken, erkent de Gebruiker de Algemene Gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen en aanvaardt hij/zij uitdrukkelijk de daarin vermelde rechten en plichten.

 

Bij wijze van uitzondering kan bij schriftelijke overeenkomst afstand worden gedaan van de bepalingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden.  Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan in de wijziging, aanvulling of schrapping van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden onverlet.

 

Wij behouden ons het recht om onze Algemene Gebruiksvoorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennigeving te wijzigen.  We verbinen ons ertoe ten opzichte van een Gebruiker de bepalingen toe te passen die van kracht waren op het moment dat de Gebruiker het Platform gebruikte.

 

 

Platform

 

Toegankelijkheid en navigatie

 

We nemen alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van het Platform te waarborgen.  Wij kunnen echter geen absolute werkingsgarantie bieden en onze handelingen moeten daarom worden beschouwd als zijnde gedekt door een middelenverbintenis.

 

Elk gebruik van het Platform of kanaal waar een product of dienst aangeboden wordt door Kristel Van Espen in het kader van bewusteten-leven.be is altijd op eigen risico van de Gebruiker.  Wij zijn dus niet aansprakelijk voor schade die het gevolg kan zijn van eventuele storingen, onderbrekingen, defecten of schadelijke elementen.  Deze lijst is niet limitatief.

 

Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot het Platform of de werking ervan te allen tijde te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving.

Inhoud

 

Kristel Van Espen bepaalt de inhoud van het Platform en draagt grote zorg voor de informatie erop.  Wij nemen alle mogelijke maatregelen om het Platform zo volledig, accuraat en up-to-date mogelijk te houden, zelfs wanneer de informatie erover door derden wordt verstrekt.  Wij behouden ons het recht voor om het Platform en de inhoud op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, zonder daartoe enige aansprakelijkheid te dragen.

 

Kristel Van Espen kan geen absolute garantie bieden met betrekking tot de kwaliteit van de informatie op het Platform.  Als gevolg hiervan is het mogelijk dat deze informatie niet altijd volledig, accuraat, voldoende accuraat of actueel is.  Kristel Van Espen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die de Gebruiker zou kunnen lijden als gevolg van de op het Platform verstrekte informatie of ander kanaal dat gebruikt wordt door Kristel Van Espen in het kader van het promoten van de producten of diensten voor bewusteten-leven.be.

 

Als bepaalde inhoud van het Platform in strijd is met de wet of met de rechten van derden, verzoeken wij elke Gebruiker om ons zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte te stellen, zodat we gepaste maatregelen kunnen nemen.

 

Elke download vanaf het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker.  Kristel Van Espen is niet aansprakelijk voor schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van dergelijke downloads, zoals het verlies van gegevens of schade aan het computersystem van de Gebruiker, die de enige en exlusieve verantwoordelijkheid van de Gebruiker zijn.

 

 

Links naar andere websites

 

Het Platform kan links of hyperlinks naar externe websites bevatten.  Dergelijke links impliceren niet automatisch dat er een relatie tussen Kristel Van Espen en de externe website of zelfs dat er een impliciete overeenkomst bestaat met de inhoud van deze externe websites.

 

Kristel Van Espen heeft geen controle over dergelijke externe websites van derden.

 

Wij zijn daarom niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de hyperlinks en hun eindbestemming.  Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verdere schade.

 

 

Intellectuele eigendom

 

De structuur van het Platform, evenals de inhoud, teksten, grafieken, beelden, foto’s, geluiden, video’s, enz… waaruit het Platform is samengesteld of die toegankelijk zijn via het Platform, zijn eigendom van Kristel Van Espen of Kristel Van Espen heeft de nodige rechten bekomen, en worden als zodanig beschermd door de geldende en toepasselijke wetgeving inzake intellectuele eigendom.

 

Elke weergave, reproductie, aanpassing of gedeeltelijke of volledige exploitatie van de inhoud, merken en diensten aangeboden door het Platform, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Kristel Van Espen, is strikt verboden.

 

De Gebruiker van het Platform krijgt een (beperkt) recht op toegang, gebruik en weergave van het Platform en de inhoud ervan.  Dit recht wordt verleend op niet-exclusieve, niet-overdraagbare basis en mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.  Tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen, is het de Gebruiker niet toegestaan de beschermende elementen te wijzigen, te reproduceren, te vertalen, te distribueren, te verkopen of te communiceren aan het publiek.

 

Het is de Gebruiker verboden om op het Platform gegevens in te voeren die de inhoud of het uiterlijk van het Platform zouden wijzigen of kunnen wijzigen.

 

 

Overige bepalingen

 

Kristel Van Espen behoudt zich het recht voor om het Platform en de bijhorende diensten en producten op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid, te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of te onderbreken.

 

In het geval van een inbreuk op de Algemene Gebruiksvoorwaarden door de Gebruiker, behoudt Kristel Van Espen zich het recht om passende sancties en compensatiemaatregelen te nemen.  Kristel Van Espen behoudt zich het recht voor om de Gebruiker de toegang tot het Platform of diensten tijdelijk of permanent te weigeren.  Deze maatregelen kunnen zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande kennisgeving worden genomen.  Zij kunnen de aansprakelijkheid van Kristel Van Espen niet met zich meebrengen, noch aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.

 

De onwettigheid of volledige of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van onze Algemene Gebruiksvoorwaarden zal geen invloed hebben op de geldigheid en toepassing van de andere bepalingen.  In een dergelijk geval hebben we het recht om de bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling die hetzelfde doel dient.

 

 

Algemene verkoopvoorwaarden

 

Toepassingsgebied

 

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden definiëren de wederzijdse rechten en verplichtingen in geval van de aankoop van producten of diensten door een Gebruiker (die, voor wat betreft de Algemene Verkoopvoorwaarden, hierna ‘Klant’ en/of ‘Deelnemer’ wordt genoemd).

 

De Algemene Verkoopvoorwaarden drukken ale verplichtingen van de partijen uit.  De Klant wordt geacht deze zonder voorbehoud te aanvaarden, bij gebreke waarvan zijn bestelling niet zal worden gevalideerd.

 

Uitzonderingen op de bepalingen van de Algemene Verkoopvoorwaarden kunnen in uitzonderlijke gevallen worden gemaakt, op voorwaarde dat deze uitzonderingen schriftelijk zijn overeengekomen.  Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan in het wijzigen, toevoegen of schrappen van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de Algemene Verkoopvoorwaarden onverlet.

 

Kristel Van Espen behoudt zich het recht om de Algemene Verkoopvoorwaarden te wijzigen.  De wijzigingen zullen van toepassing zijn zodra ze online worden gezet voor elke aankoop na die datum.

 

De Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle diensten (en/of producten) aangeboden door Kristel Van Espen creator en eigenaar van het concept bewusteten-leven.be, ook wel ‘Verkoper’ en/of ‘Organisator’ genoemd.  Meer bepaald gaat het om programma’s en evenementen (lezingen, webinars, online leerprogramma’s, workshops,…), producten of diensten die aangeboden kunnen worden.

 

 

Online betalingen

 

Voor de verkoop van betalende online leerprogramma's, lezingen, workshops, enz... maken we gebruik van de Wix betalingsmodule en de betaalservice 'Mollie' voor het garanderen van veilige betalingen.   De verkoop komt tot stand wanneer de Klant alle stappen van het bestelproces heeft doorlopen, heeft ingevuld en na ontvangst van de betaling.  Door het valideren van zijn betaling aanvaardt de Klant de Algemene Verkoopvoorwaarden.  Deze validatie geldt in plaats van een handtekening.

 

De Klant garandeert de Verkoper dat hij over de nodige toelatingen beschikt om de gekozen betaalwijze te gebruiken en erkent dat de daartoe verstrekte informatie het bewijs vormt van zijn intstemming met de verkoop en de betaling van de in het kader van de bestelling verschuldigde bedragen.

 

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling van de Klant te blokkeren in geval van weigering van toestemming tot betaling per kredietkaart door geaccrediteerde organisaties, niet-betaling of enig ander probleem in hoofde van de Klant totdat het probleem is opgelost.

 

Inschrijvingen voor programma's en of tickets voor evenementen zijn niet restitueerbaar, tenzij anders schriftelijk overeengekomen met de organisator.

 

Prijs

 

De prijs wordt steeds aangegeven bij het desbetreffende programma of dienst. 

 

De prijzen zijn aangegeven in euro en kunnen variëren van programma tot programma en van dienst tot dienst.  Het totale bedrag van de bestelling wordt vermeld voor de definitieve validatie van de bestelling.

 

De verkoper behoudt zich het recht zijn prijzen te allen tijde te wijzigen door ze online te publiceren.  Enkel de aangegeven prijzen die van kracht zijn op het moment van de bestelling zijn van toepassing, onder voorbehoud van beschikbaarheid op die datum.

Bevestiging

 

Na voltooien van de aankoop ontvangt de Klant een bevestiging op het door hem/haar opgegeven e-mailadres.

Levering

 

De levering van de dienst vindt plaats op het tijdstip dat werd aangegeven bij aanschaffen van het programma of dienst door de Klant, behalve in geval van overmacht of annulatie.  Zie de rubriek ‘Annulatie’ en ‘Ovemacht’.

 

Herroepingsrecht

 

Het herroepingsrecht is niet van toepassing.  Noch kan er enige terugbetaling door de Klant worden geëist.

Informatie m.b.t. de evenementen

 

Het programma van evenementen, workshops, leerprogramma's,... worden met de grootst mogelijke nauwkeurigheid beschreven en gepresenteerd.  In geval van fouten of nalatigheden in de presentatie kan de Verkoper hier echter niet aansprakelijk voor worden gesteld. 

Veiligheid m.b.t. de evenementen

 

We nemen de nodige maatregelen om (offline) evenementen zo veilig mogelijk te laten plaatsvinden en stellen alles in het werk om te voldoen aan de nodige veiligheidsvoorschriften die op dat moment gelden.  Dit neemt niet weg dat de Klant ook een verantwoordelijkheid draagt en de regels dient na te leven.  Wanneer de Klant / Deelnemer zich niet houdt aan de regels die op dat ogenblik van toepassing zijn, heeft de Organisator het recht om de deelnemer de verdere toegang tot het evenement te ontzeggen.  We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen tijdens een evenement.

Beeldmateriaal

 

Tijdens offline evenementen kunnen er foto’s worden genomen door een fotograaf of andere persoon die aangesteld is door de Organisator.  De Deelnemer verklaart zich akkoord dat er foto’s worden genomen die gebruikt kunnen worden voor marketing en promotionele doeleinden via bewusteten-leven.be en haar marketingkanalen.

 

De Deelnemer heeft het recht om een foto waarop hij of zij herkenbaar is te laten verwijderen.  In dit geval neemt de Deelnemer contact op met de Organisator via kristel@bewusteten-leven.be  met vraag om de foto te verwijderen en de melding over welke foto het precies gaat, waarna de Organisator de foto zal verwijderen.  Na verwijdering van de foto zal De Deelnemer een bevestiging van verwijdering ontvangen via e-mail.

 

Gegevensbescherming

 

De Verkoper garandeert zijn Klant de bescherming van zijn persoonlijke gegevens in overeenstemming met het Privacybeleid dat beschikbaar is op het Platform.

Annulatie

 

In geval van annulatie van een evenement, leerprogramma met startdatum, lezing, workshop,... zal de inschrijving geldig blijven voor een andere datum en/of tijdstip.  In dit geval zal de organisator contact opnemen met de Klant.  Indien er geen nieuw evenement wordt georganiseerd, zal de inschrijving terugbetaald worden met uitzondering van de service kosten die door het betalingssysteem worden aangerekend, tenzij anders schriftelijk werd overeengekomen met de Organisator.

 

In geval de Klant annuleert of niet komt opdagen, is er geen terugbetaling mogelijk, tenzij anders schriftelijk werd overeengekomen met de Organisator.

 

Overmacht

 

Indien de Verkoper / Organisator geheel of gedeeltelijk verhinderd is de bestelling / de evenementen uit te voeren door een onvoorziene omstandigheid buiten zijn wil, is er sprake van overmacht.

 

In geval van overmacht heeft de Verkoper / Organisator het recht om de uitvoering van de bestelling geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht.  De Verkoper zal de Klant hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen.

 

Indien de overmacht langer dan 90 dagen zonder onderbreking voortduurt, zal het ticket terugbetaald worden met uitzondering van de service kosten die door het betalingssysteem worden aangerekend, tenzij anders schriftelijk werd overeengekomen met de Organisator.

 

Onafhankelijkheid van de bepalingen

 

Indien een of meer van deze Algemene Verkoopvoorwaarden onwettig of nietig worden verklaard, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

 

De onwettigheid of de gehele of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van deze Algemene Verkoopvoorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid van de andere bepalingen.

 

De Verkoper behoudt zicht het recht om de onwettige of ongeldige bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling met gelijk doel.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden worden beheerst door het Belgische recht.

 

In geval van geschil en bij gebrek aan een minnelijke oplossing ervan zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de Verkoper.

bottom of page